Skip to content

Terms

1.     מבוא.
1.1.   תודה שבחרת לבקר ו/או לרכוש באתר האינטרנט המקוון של חברת טרס אופנה בע"מ (להלן: "טרס" או "החברה") בכתובת האתר TresTLV.com ("האתר").
1.2.   הוראות התקנון ותנאי השימוש שלהלן מטרתם להגדיר את זכויות וחובות לקוחות טרס בכל הקשור לשימוש באתר ו/או לרכישת המוצרים באמצעותו, לרבות אופן ותנאי רכישת המוצרים ("התקנון").
1.3.   תקנון זה מהווה הסכם מחייב בין טרס ובין לקוחותיה (להלן תיקרא כל אחת "לקוחה" ויחד "הלקוחות") וממצה את מערכת היחסים בין הצדדים בכל הקשור לאתר, לרבות ביקור, שימוש ורכישה בו ומשכך, חובה לקרוא את כל הוראותיו ותנאיו בעיון ובקפידה ולמלאם.
1.4.   מובהר כי עצם הביקור ו/או שימוש ו/או גלישה ו/או רכישה באתר, מהווה הסכמה, הצהרה ואישור של כל הוראות התקנון ללא כל סייג. בכל מקרה של חוסר הסכמה לתנאים של תקנון זה בחלקם או במלואם, אין לעשות כל שימוש באתר.
1.5.   לחברה שמורה הזכות לעדכן ו/או לשנות את התקנון, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן הודעה מוקדמת ו/או הודעה כלשהי והתקנון המעודכן במועד הביקור באתר יהווה את התקנון המחייב. על כן, יש לקרוא את התקנון לפני כל שימוש באתר האינטרנט.
2.     תקנון אתר האינטרנט.
2.1.   התקנון מופנה לכל המגדרים באופן שווה, אולם מטעמי נוחות בלבד מנוסח בלשון נקבה.
2.2.   בטרם תתאפשר רכישת מוצרים באתר ולפני ביצוע התשלום, על הלקוחה למלא את פרטיה, לאשר ולסמן במקום המתאים לכך באתר כי קראה את התקנון וכי היא מקבלת על עצמה את כל הוראותיו ותנאיו כתנאי לביצוע הרכישה. אם לא סומנה הסכמה לאמור בתקנון, עצם השימוש באתר מהווה הסכמה כאמור.
2.3.   הלקוחה מסכימה, מאשרת ומצהירה כי קראה את כל הוראות התקנון והן מקובלות עליה ללא כל סייג, ובכל מקרה בו אישרה והצהירה כי עשתה כן מבלי שקראה את התקנון, התקנון יחול עליה ויחייב אותה לכל דבר ועניין.
2.4.   אתר האינטרנט הינו בבעלות ומנוהל על ידי טרס אופנה בע"מ (ח.פ. 516258803), שמשרדה הרשום ברחוב אחד העם 58, תל אביב.
2.5.   בכל פנייה הנוגעת לאתר ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן: טלפון 073-7437277, כתובת מייל customercare@trestlv.com, כתובת דואר רחוב אחד העם 58, תל אביב או שליחת הודעת WhatsApp למספר 073-7437277.
3.     מועדי פעילות אתר האינטרנט; הפסקת פעילות אתר האינטרנט.
3.1.   ניתן לבצע רכישות באתר בכל יום בשבוע, בכל שעות היממה. במקרים בהם האתר הושבת לצורך תחזוקה ו/או עדכון ו/או תיקון תקלה ו/או מכל סיבה אחרת, לרבות (אך לא רק) במקרים של כוח עליון כגון נפילת חשמל ו/או בעיה בשירות האינטרנט, וכן כתוצאה ממקרים ו/או תקלות שאינן בשליטת החברה ו/או מי מטעמה, ללקוחות לא תהיה כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בקשר לכך כנגד החברה ו/או מי מטעמה. על אף האמור, החברה תהיה רשאית לא להפעיל את האתר בשבתות וחגי ישראל.
3.2.   לחברה שמורה הזכות, בכל עת, להפסיק באופן זמני ו/או קבוע את פעילותו של האתר בהתאם להחלטתה ושיקול דעתה הבלעדי וללקוחות החברה לא תהיה כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בקשר לכך כנגד החברה ו/או מי מטעמה.
4.     העברת זכויות באתר. החברה תהיה רשאית להעביר את הבעלות ו/או את הזכויות באתר, כולן או חלקן, לצד שלישי בכפוף לכך שזכויות הלקוחות על פי תקנון זה לא תפגענה כתוצאה מכך ובמקרה כאמור יועברו פרטי הלקוחות לידי ולידיעת הצד השלישי שקיבל מהחברה את הבעלות ו/או את הזכויות באתר האינטרנט וכל אחת מהלקוחות מאשרת ומסכימה לכך מראש, בהתאם להוראות מדיניות הפרטיות של החברה כאמור בתקנון זה.
5.     הזכות והכשרות לרכוש באתר.
5.1.   לקוחה רשאית לרכוש באתר בכפוף להתקיימות כל התנאים הבאים לגביה: הינה מעל גיל 18, בעלת כרטיס אשראי בתוקף ו/או בעלת חשבון PAY PAL אישי המנוהל על שמה, בעלת תיבת דוא"ל ו/או מכשיר טלפון נייד ואין לה כל מניעה מלבצע פעולות משפטיות מחייבות. החברה רשאית להוסיף אמצעי תשלום נוספים על פי שיקול דעתה הבלעדי.
5.2.   לחברה שמורה הזכות, בכל עת, להגביל ו/או לבטל ו/או לא לאשר את השימוש באתר ו/או ביצוע הזמנה ו/או רכישה, אף אם נשלח ללקוחה אישור על ביצוע הזמנה, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים: (א) מילוי ו/או מסירת פרטים כוזבים ו/או שגויים; (ב) ביצוע רכישה ו/או כוונה לבצע רכישה באמצעות כרטיס אשראי ו/או חשבון PAY PAL אשר הוגבל לשימוש ו/או חסום לשימוש ו/או אינו מוחזק כדין ו/או בכל מקרה של ביטול ו/או אי-כיבוד התשלום עבור הרכישה; (ג) עשיית שימוש ו/או ביצוע רכישה באתר לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי לפי כל דין ו/או על פי תקנון זה ו/או בכדי לסייע לאחר בביצוע מעשה כזה, לרבות ביצוע רכישה פיקטיבית ו/או ביטול עסקה מכוון וכיו"ב; (ד) ביצוע מעשה ו/או מחדל שיש בהם כדי לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או באתר, לרבות בלקוחות החברה ו/או בספקיה של החברה; (ה) בכל מקרה בו באתר חלה טעות ו/או תקלה ו/או שיבוש ו/או שגיאה, מכל מן וסוג שהוא, בכל הקשור למוצר ו/או למחיר ו/או למכירה ו/או לאספקה, לרבות לתנאי המכירה ו/או לתנאי האספקה וכיו"ב (להלן: "תקלות באתר"); (ו) עשיית שימוש לרעה ו/או שימוש לא הגון ו/או לא נאות ו/או ביצוע רכישה בחוסר תום לב באתר, לרבות תוך ניצול תקלות באתר; (ז) הפרת הוראה מהוראות תקנון זה.
5.3.   החברה לא תהא אחראית בכל אחד מהמקרים האמורים בסעיף 5.2 לעיל, וללקוחות ו/או למי מטעמן לא יהיו דרישות ו/או טענות ו/או תביעות מכל מן וסוג שהוא כנגד החברה ו/או מי מטעמה בגין מקרים כאמור.
6.     כניסה לאתר לצורך רכישת מוצרים.
6.1.   לצורך ביצוע רכישה באתר, יש לבצע ולהשלים הליך רישום ולמסור פרטים אישיים ופרטים נוספים בהתאם למבוקש, כגון: שם פרטי ושם משפחה, פרטי אמצעי תשלום, כתובת, מספר טלפון, כתובת דוא"ל וכיו"ב, וייתכן כי יתבקש לאמת זיהוי באמצעות משלוח הודעה לדוא"ל ו/או למספר הטלפון הנייד שהוזן. על הלקוחות מוטלת האחריות להקפיד על מילוי הפרטים המדויקים והמלאים כנדרש.
6.2.   באתר יוצגו ויוצעו למכירה מגוון רחב של פריטי לבוש. כדי לבצע הזמנה יש תחילה לבחור את הפריט, הצבע והמידה המבוקשים. לכל פריט קיים "דף פריט" ובו תיאור הפריט ומחירו ("דף פריט"). החברה רשאית לעדכן את דף הפריט מעת לעת, להוסיף או להחסיר פרטים וכן להסיר מוצרים שאזלו מן המלאי, לעדכן צבעים ו/או מידות ו/או את מחיר הפריט.
6.3.   לחברה שמורה הזכות לשנות בכל עת את היצע ומגוון הפריטים המוצעים למכירה באתר, לרבות את תנאי המכירה, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
6.4.   החברה מביאה לידיעת הלקוחות כי ייתכן והפריטים המוצעים למכירה באתר, כולם או חלקם, מוצעים למכירה גם בחנויות במקומות שונים ו/או באתרי אינטרנט אחרים ו/או נמכרים על ידי ספקים שונים.
6.5.   במקרה בו נתגלה חוסר בפריט אחד או יותר שהוזמן באתר, גם אם בעת ביצוע ההזמנה הופיע כי אותו פריט זמין והזמנת הלקוח אושרה, החברה לא תהיה מחויבת לספק מוצר זה, וללקוחה ו/או למי מטעמה לא תהיינה טענות ו/או דרישות ו/או תביעות מכל מן וסוג שהוא בקשר לכך כנגד החברה ו/או מי מטעמה. במקרה כאמור, שירות הלקוחות יצור קשר עם הלקוחה ויעדכן אודות הפריט החסר, לרבות באמצעות דוא"ל או מסרון, בהתאם לפרטי ההתקשרות שנמסרו בעת הרשמתו לאתר. הלקוחה לא תחויב, או תקבל החזר אם בוצע כבר חיוב בגין הפריט החסר.
6.6.   תמונות הפריטים המופיעות באתר הינן לצורך המחשה בלבד וייתכנו שינויים בין תמונות המוצרים המוצגות באתר לבין המוצרים בפועל. שינויים אלה יכולים לנבוע, בין השאר, מן העובדה כי הפריטים מצולמים ומוצגים על גבי מסך מחשב. אלא אם מצוין אחרת באופן מפורש, פריטים נלווים העשויים להופיע לצד הפריט ו/או תמונתו הינם לצורך המחשה בלבד ואינם מהווים חלק מהמוצר.
7.     שירות הלקוחות של האתר.
7.1.   שירות הלקוחות של האתר עומד לרשות הלקוח בימי עסקים בלבד, בימים ראשון עד חמישי בין השעות 9:00 – 17:00, בטל' 073-7437277. בימי שישי, שבת, ערבי חג, חגים ומועדים – שירות הלקוחות של האתר יהיה סגור.
7.2.   זיהוי הלקוחה בעת פנייה לשירות הלקוחות של האתר ייעשה על ידי מסירת שם מלא וכן כתובת דוא"ל ו/או מספר טלפון ששימשו לשם הרכישה באתר ו/או פרט מזהה נוסף אחר ככל ויידרש על ידי החברה.
7.3.   החברה אינה מאפשרת לרכוש מוצרים באתר באמצעות רכישה טלפונית או באמצעות פנייה לשירות הלקוחות.
8.     אספקת הזמנות.
8.1.   אספקת הזמנות שבוצעו באתר ללקוח תעשה באמצעות משלוח ("אמצעי האספקה") של חברת שליחויות בבעלות צד שלישי ("חברת השליחויות") ו על ידי איסוף באחת מחנויות החברה כמפורט להלן.
8.2.   החברה רשאית לקבוע על פי שיקול דעתה הבלעדית את מדיניות המשלוחים, לרבות האזורים אליה ניתן להזמין משלוח ("מדיניות המשלוחים"). מדיניות המשלוחים העדכני מפורט במדיניות משלוחים ודמי משלוח- https://trestlv.com/pages/shipping
8.3.   מובהר כי על אף האמור לעיל, החברה ו/או חברת השליחויות ו/או מי מטעמן, לא תהיינה מחויבות לספק את ההזמנות שבוצעו באתר ליישובים ו/או למיקומים ו/או לכתובות שאין גישה אליהם מבחינה ביטחונית ו/או נסגרו למעבר בין אם באופן זמני ו/או קבוע על ידי רשות מוסמכת, ובכל מקרה כאמור ללקוח לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר לכך.
8.4.   לחלופין, ניתן לבחור באופציה של איסוף ההזמנה מחנויות החברה. אספקת ההזמנה לחנות תבוצע בתוך מספר ימים ממועד אישור ביצוע ההזמנה באתר (עד חמישה ימי עסקים). הפריטים יסופקו לחנות החברה שתיבחר על ידי הלקוחה, על פי העדפתה, וכפי שיסומן על ידה בעת ביצוע ההזמנה באתר. עם הגעת הפריטים המוזמנים לחנות שנבחרה, יישלח מסרון ללקוחה. איסוף ההזמנה מהחנות יבוצע במהלך שעות פעילות החנות. איסוף ההזמנה יתאפשר בחנות האמורה למשך ארבעה עשר (14) ימים. למען הסר ספק יובהר כי במקרה של אספקת הזמנה לאיסוף מחנויות החברה, לא יידרש לשלם דמי משלוח כלשהם.
9.     מועד ומיקום אספקת הזמנות.
9.1.   מועד אספקת הזמנות שבוצעו באתר הינו עד עשרה (10) ימי עסקים ממועד אישור ביצוע ההזמנה ובתנאי כי נתקבל אישור אצל החברה לפיו החיוב נקלט ואושר ("מועד אספקת ההזמנה").
9.2.   החברה תספק את ההזמנה לכתובת שנמסרה בעת ביצוע ההזמנה באתר. אם נבחר איסוף מחנות, החברה תספק את ההזמנה לחנות המבוקשת.
9.3.   מועד אספקת הזמנות שנרכשו באתר עשוי להשתנות עקב התאמת המועד לנוחות הלקוחה ו/או לבקשתה ו/או במקרה בו הלקוחה לא נכחה בעת משלוח ההזמנה ו/או בכל מקרה התלוי בלקוחה ו/או בכל מקרה של כח עליון ו/או כתוצאה מאירועים שאינם בשליטת החברה ו/או חברת השליחויות ו/או כל הבא מטעמם, לרבות במקרה של שביתה, אירועים ביטחוניים, מזג אוויר קיצוני, סגר ו/או שיבושים וכיו"ב. בכל אחד מהמקרים האמורים, ללקוחה ו/או למי מטעמה לא תהיינה טענות ו/או דרישות ו/או תביעות בקשר לכך כנגד החברה ו/או חברת השליחויות ו/או מי מטעמן.
10.  מחירים.
10.1.   ביחס לכל פריט המוצע למכירה באתר יופיע מחירו המעודכן והכולל של המוצר בשקלים כשהוא כולל מע"מ ("מחיר הפריט"). מחיר הפריט יכול להתעדכן מעת לעת על ידי החברה ומשכך על הלקוח להתעדכן במחיר הפריט בטרם ביצוע הרכישה באתר.
10.2.   מחיר הפריט אינו כולל דמי משלוח. פירוט מחירי המשלוח נמצא באתר.
10.3.   מבצע הנערך באתר ו/או מחיר הפריט באתר אינו בהכרח בתנאי תשלום נוחים יותר ו/או מחיר מופחת ממחיר פריט זהה המוצע למכירה בחנויות החברה ו/או במקומות אחרים. באחריות הלקוחה לערוך השוואת מחירים ו/או לבדוק קיומן של הנחות ו/או מבצעים בטרם ביצוע הרכישה באתר.
10.4.   למען הסר ספק, מחיר הפריט הקובע הינו המחיר כפי שהופיע באתר בעת משלוח אישור ביצוע ההזמנה ולא המחיר שמופיע על גבי הפריט ו/או המחיר בו נמכר הפריט בחנויות ו/או בכל מקום אחר.
11.  אמצעי תשלום ותנאי תשלום.
11.1.   התשלום עבור רכישות באתר יתאפשר באמצעות כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי המוכר בישראל, באמצעות חשבון PayPal או באמצעי תשלום אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וכפי שיפורט באתר מעת לעת. לא יתאפשר תשלום באתר האינטרנט באמצעות כרטיס אשראי יחד עם תשלום באמצעות חשבון PayPal במסגרת אותה הרכישה. לא ניתן לשלם באתר באמצעות שובר זיכוי ו/או תווי קנייה. החברה רשאית לגרוע ו/או להוסיף אמצעי תשלום לפי שיקול דעתה הבלעדי.
11.2.   מובהר כי תשלום באמצעות כרטיס אשראי ו/או באמצעות חיוב חשבון PayPal יתאפשר בכפוף לכך שחברת האשראי הרלוונטית ו/או חברת PayPal מתירות ו/או מכבדות את התשלום כאמור ברכישה באתר, בהתאם לתנאי השימוש של כל אחת מהן, ובכל מקרה בתנאי שנתקבל אישורן עבור ביצוע החיוב בגין הרכישה באתר ("אישור תשלום").
11.3.   מובהר כי תשלום יתאפשר בכפוף לקבלת אישור תשלום כאמור לעיל, ובכל מקרה בו לא נתקבל אישור תשלום, תישלח ללקוחה הודעה מתאימה, ההזמנה תתבטל וללקוחה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר לכך.
11.4.   תשלום תמורת הזמנות שיבוצעו באתר באמצעות כרטיס אשראי בלבד, יוכל להיעשות בחלוקה למספר תשלומים שווים, ללא ריבית, בכפוף לסכומי הקנייה, שהם כוללים את דמי המשלוח (ככל שישנם) ("תנאי התשלום"):
·       בקנית מוצרים עד לסך של עד 200 ש"ח – תשלום אחד.
·       בקנית מוצרים בסך של 200-400 ש"ח – עד 2 תשלומים.
·       בקנית מוצרים בסך של 400-700 ש"ח – עד 3 תשלומים.
·       בקניית מוצרים בסך של מעל 700 ש"ח – עד 4 תשלומים.
12.  סל הפריטים שנבחרו ("Cart"); אישור ביצוע הזמנה.
12.1.   רשימת הפריטים שנבחרו לרכישה תופיע ב"סל הקניות" ("Cart") באתר.
12.2.   הרשימה בסל הקניות תכלול פירוט של שמות הפריטים, מחירים, כמויות, עלות דמי משלוח, וסכום ההזמנה הכולל.
12.3.   מובהר כי בחירת פריט והכנסתו לסל הקניות על ידי הלקוח אינו מהווה "שמירה" של הפריט או הבטחה של מחירו. המחיר הקובע של המוצר ו/או עלות דמי המשלוח הם כפי שמופיע בעת אישור ההזמנה על ידי הלקוח ומעבר לביצוע התשלום.
12.4.   ניתן להוסיף ו/או להסיר פריטים מסל הקניות עד לשלב ביצוע התשלום. לאחר ביצוע התשלום תשלח החברה ו/או מי מטעמה אישור תשלום לכתובת הדוא"ל שנמסרה בעת ביצוע הרכישה ("אישור הזמנה").
12.5.   כל שינוי בפרטי ההזמנה לאחר אישור ההזמנה, יגרור לאחריו בדיקה מחודשת ביחס לזכאות הלקוחה ליהנות ממבצע שבאתר ו/או לעניין חיוב בדמי משלוח, וללקוחה לא יהיו טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר לכך.
13.  דמי משלוח.
13.1.   דמי משלוח, ככל שישנם יוצגו באתר תחת לשונית מדיניות משלוחים ודמי משלוח https://trestlv.com/pages/shipping ויתווספו לסל הקניות ויוצגו ויתעדכנו בהתאם לסכום הרכישה וזאת טרם אישור ההזמנה.
13.2.   החברה רשאית לאפשר משלוח חינם בתנאם מסוימים או בכלל וכן לבטל או לשנות את תנאי המשלוח והכל כפי שיפורט באתר.
13.3.   על אף האמור לעיל, בכל מקרה בו הזמנה לא התקבלה אצל הלקוחה מכל סיבה התלויה בלקוחה ו/או מי מטעמה בלבד, באחריות הלקוחה לפנות באופן מיידי לשירות הלקוחות לצורך תיאום מועד אספקה בשנית. במקרה כאמור, החברה תהיה רשאית לגבות דמי משלוח על פי שיקול דעתה ובכל מקרה לא יעלה על 30 ₪ וזאת גם במקרה בו הלקוחה לא חויבה בתשלום דמי משלוח בגין הזמנתה. במקרה בו הלקוחה לא תפעל כאמור, החברה תהיה רשאית שלא לשמור את המוצרים שהוזמנו ונרכשו על ידי הלקוחה וזאת לאחר שחלפו לפחות 14 ימים מהמועד בו היה על הלקוח לקבל את הזמנתו ואף לבטלה. במקרה כאמור, החברה לא תהיה מחויבת להודיע על כך ללקוחה.
14.  אמצעי זיהוי לצורך קבלת המוצרים.
14.1.   לצורך קבלת הזמנה, נדרש להזדהות באמצעות הצגת תעודה מזהה ו/או לאשר את קבלת ההזמנה בחתימה על גבי מסמך ו/או אמצעי אלקטרוני, ככל שיידרש.
14.2.   בכל מקרה בו לקוחה ביקשה ו/או אישרה לחברה ו/או לחברת השליחויות להשאיר את המוצרים במקום מסוים ו/או למסור לידי מי מטעמה – הלקוחה בלבד תישא באחריות המלאה לכל דבר ועניין, לרבות אובדן, הפסד או נזק כתוצאה מכך ולא יהיו לה טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי החברה ו/או מי מטעמה בכל הקשור לאמור בסעיף זה.
15.  מבצעים והנחות.
15.1.   מבצע שייערך באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, יהיה בתוקף עד לתום המועד שייקבע או עד לגמר המלאי – לפי המוקדם מבניהם. על אף האמור, החברה תהיה רשאית להפסיק ו/או לשנות את המבצע ו/או את תנאי המבצע שייערך באתר, בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללקוחות לא תהיינה טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר לכך.
15.2.   יובהר כי מוצרים מסוימים המוצעים למכירה במסגרת המבצע שייערך באתר אינם בהכרח תואמים את המבצע שייערך בחנויות החברה ו/או בכל מקום אחר.
16.  אחריות.
16.1.   האחריות לבדיקת המוצר, טיבו, תכונותיו, מאפייניו והתאמתו לצרכי הלקוחה חלה על הלקוחה בלבד.
16.2.   יש להודיע לחברה על כל מקרה של נזק, פגם, או אי-תקינות של פריט אשר נרכש באתר, וזאת לא יאוחר מחלוף שבעה (7) ימים מהמועד בו התקבלה ההזמנה אצל הלקוחה.
16.3.   החברה ו/או מי מטעמה לא תישא בכל אחריות לכל נזק, מכל סוג שהוא, שייגרם ללקוחה במישרין ו/או בעקיפין בשל ו/או בקשר עם הרכישה ו/או השימוש באתר, לרבות במקרים של איחור ו/או עיכוב במועד קבלת ההזמנה ו/או כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של הלקוחה ו/או של צד שלישי.
16.4.   החברה אינה אחראית על פגם ו/או נזק לפריט, אשר נגרם כתוצאה ממעשה של הלקוחה ו/או משימוש ו/או טיפול בפריט שלא בהתאם להוראות השימוש.
16.5.   אחריות לפריט שנרכש באתר תינתן לתקופה של עד שלושה (3) חודשים בלבד ממועד קבלת ההזמנה אצל הלקוחה, בכפוף להצגת הוכחת קנייה, שליחת הפריט לבדיקה בהתאם להנחיות החברה, ובכפוף לתוצאות בדיקת החברה, ואינה כוללת שפשופים, חורים ,קרעים, נזקי כביסה ו/או כתמים חיצוניים ו/או כל נזק הקשור לשימוש שלא לפי ההוראות לצרכן.
16.6.   אחריות החלה על החברה הינה מוגבלת עד לסכום השווה למחיר הפריט ששולם בלבד.
17.  אחריות בגין פעילות ושימוש באתר האינטרנט.
17.1.   החברה ו/או מי מטעמה אינה אחראית ולא תהיה אחראית בכל דרך שהיא בקשר עם פעילותו של ספק האתר ו/או הרשת ו/או תשתיות הטלפון, החשמל, החומרה, התוכנה ו/או כל אמצעי תשתית ו/או תקשורת אחרים, לרבות מערכות הסליקה של חברות האשראי ו/או PAYPAL על כל רכיביהם ולא תישא באחריות בגין הפסקות, תקלות, הפרעות, טעויות, ניתוקים, נזקים, הוצאות, מניעת רווח, הימצאותם של וירוסים, תוכנות, קבצים הרסניים וכדומה, אשר ייתכן ויגרמו ללקוח ו/או למי מטעמו בקשר עם השימוש באתר האינטרנט, בין במישרין ובין בעקיפין.
17.2.   השירות באתר ניתן כפי שהוא (AS-IS) והלקוחה ו/או מי מטעמה מאשרת כי אין ולא תהיינה לה טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי החברה ו/או מי מטעמה, בין היתר, בכל הקשור לתכונות האתר ו/או השירות הניתן בו, מאפייניו, מגבלותיו או אי התאמתו לצרכיה ו/או לדרישותיה.
17.3.   החברה ו/או מי מטעמה לא תישא באחריות לנזקים מכל מן וסוג שהוא שיגרמו ו/או העלולים להיגרם ללקוחות ו/או למי מטעמן ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית באתר ו/או בחומרה ו/או בתוכנה ו/או ממעשה ו/או ממחדל ו/או רשלנות של ספק אינטרנט ו/או כל ספק אחר ו/או תקלה בתשתית ו/או בשרתים ו/או בתקשורת.
17.4.   באתר ייתכן ויוצג מידע מסחרי – פרסומי ו/או קישורים המובילים לאתרי אינטרנט שונים ו/או חיצוניים ו/או של צדדים שלישיים ו/או למידע מסחרי – פרסומי שמקורו יכול שיהיה מהחברה ויכול שיהיה מצדדים שלישיים ("המידע המסחרי"). החברה ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית בכל אופן שהוא לנזקים מכל מן וסוג שהוא עקיפים ו/או ישירים העלולים להיגרם ללקוחות ו/או למי מטעמן ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהיחשפות ו/או הסתמכות על המידע המסחרי.
18.  ביטול רכישה שבוצעה באתר האינטרנט.
18.1.   בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 ("חוק הגנת הצרכן") קיימת לצרכן הזכות לבטל את העסקה לרכישת מוצרים באמצעות האתר וזאת בהתאם להוראות ולתנאים הקבועים בחוק הגנת הצרכן ("ביטול עסקה").
18.2.   ניתן לבטל את העסקה מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר (14) ימים מיום קבלת הנכס, או מיום קבלת המסמך המכיל את פרטי העסקה, לפי המאוחר.
18.3.   בהתאם לחוק הגנת הצרכן, ביטול עסקה שנערכה עם צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש ("הצרכן") יתאפשר בתוך ארבעה (4) חודשים מיום עשיית העסקה, או מיום קבלת הנכס, או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי העניין, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין החברה לבין הצרכן, לרבות שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית. במקרה כאמור, החברה תהיה רשאית לדרוש מהצרכן להציג בפניה תעודה מתאימה.
18.4.   ניתן לבטל את העסקה בדרכים הבאות:
·       בעל פה: במסירת הודעה באחת מחנויות הרשת או בפנייה טלפונית לשירות הלקוחות במספר 073-7437277 בשעות העבודה שמפורטות לעיל.
·       בדואר רשום: לכתובת אחד העם 58 תל אביב – לידי טרס אופנה בע"מ (לידי שירות הלקוחות).
·       בדואר אלקטרוני :לכתובת דוא"ל של שירות הלקוחות customercare@trestlv.com
·       שליחת הודעה ב- Whatsapp למספר 073-7437277
·       באתר – באמצעות לחיצה על הקישור הבא: כאן ו/או בקישור הייעודי המופיע בעמוד הראשי של האתר תחת הלשונית "ביטול עסקה".
18.5.   החברה רשאית לבקש פרטים מזהים לשם בדיקת העסקה, לרבות מועד ביצועה.
18.6.   בעת ביטול עסקה החברה תגבה דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר העסקה או 100 ₪ לפי הנמוך מבניהם.
18.7.   החברה שומרת לעצמה את הזכות לתבוע את נזקיה בשל כך שערך הטובין פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.
18.8.   מובהר כי במקרה בו הזמנה נמסרה ללקוחה ו/או הגיעה לידי הלקוחה לאחר שנמסרה על ידה הודעת ביטול ו/או לאחר שהעסקה בוטלה, הלקוחה מתחייבת להחזיר את הפריטים לחברה ו/או להעמידם לרשות החברה מיד עם קבלתם, לפי העניין ובכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן.
18.9.   במקרה של בקשה לביטול עסקה עקב פגם במוצר, יוחזר המוצר לחברה על חשבונה והחברה תבטל את העסקה ותשיב ללקוחה את כספה בהתאם להוראות הדין.
19.  ביטול עסקה על ידי החברה.
19.1.   החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר, וכן שומרת לעצמה את הזכות לבטל עסקת רכישה שבוצעה באתר, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:
19.1.1. אם לאחר סיום עסקת הרכישה התגלה כי הפריט אזל מהמלאי; אם לא נקלטו במערכת פרטי אמצעי התשלום ופרטי ההתקשרות המלאים של הלקוחה או לא אושרה עסקת האשראי או כתוצאה מתקלות טכניות; בכל מקרה שבו נעשתה פעולה בניגוד להוראות תקנון זה ו/או במקרה בו הלקוחה ביצעה מעשה בלתי חוקי ו/או עברה על הוראות הדין ו/או מסרה פרטים שגויים בעת ביצוע עסקת הרכישה ו/או לאחר מכן; ו/או אם הלקוחה ביצעה מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה או מי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד שלישי כלשהו.
19.1.2. אם לפי דעת החברה, בכוונת הלקוחה לשוב ולמכור (RESELL) את הפריטים שנרכשו באתר לצד שלישי. בהקשר זה הלקוחה מאשרת ומתחייבת לא למכור פריטים שרכשה באתר לצד שלישי כלשהו.
19.1.3. הלקוחה לא הגיעה לחנות לאסוף את הפריטים שהוזמנו על ידה בתוך ארבעה עשר (14) ימי עסקים. בכל מקרה אשר בו עקב "כוח עליון" אין באפשרות החברה לבצע ניהול תקין של האתר, לספק ללקוחות את המוצרים ו/או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה. בסעיף זה "כוח עליון" משמעו לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי או אירוע בטחוני.
19.2.   בכל אחת מהנסיבות כאמור לעיל רשאית החברה לבטל את העסקה או להציע פריט חלופי שווה ערך, לפי שיקול דעתה ובהתאם לנסיבות הביטול. בוטלה מכירה כאמור, החברה לא תהיה אחראית ולא תישא, בכל מקרה, בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוחה או לצד שלישי, לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השירות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.
20.  מדיניות פרטיות. לחברה מדיניות פרטיות שתחול על הלקוחות, לרבות בכל הקשור לביקור ו/או לשימוש ו/או לרכישה באתר; מדיניות הפרטיות של החברה הינה חלק בלתי נפרד מתקנון זה וזמינה בקישור להלן: https://trestlv.com/pages/privacy-policy-1
21.   ("מדיניות הפרטיות") הלקוחה מאשרת, מסכימה ומקבלת על עצמה את הוראות מדיניות הפרטיות של החברה כפי שתעודכן מעת לעת.
22.  מידע פרסומי. מדיניות הפרטיות של החברה תחול על הלקוח גם בכל הקשור לעניין מידע פרסומי; כאמור, מדיניות הפרטיות של החברה הינה חלק בלתי נפרד מתקנון זה ומופיעה בעמוד הראשי של האתר וזמינה בקישור להלן: https://trestlv.com/pages/privacy-policy-1
23.  קניין רוחני.
23.1.   כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות פטנטים, זכויות יוצרים, מדגמים, שיטות, סודות המסחריים, מבנה ותשתית של אתר האינטרנט, הינם רכושה ו/או בבעלותה של החברה ו/או מי מטעמה ו/או של צדדים שלישיים מטעם החברה או מכוח זכות שימוש שניתנה לחברה. זכויות אלו חלות בין היתר גם על עיצובו הגרפי של האתר, שיטות המכירה, בסיסי הנתונים ובכלל זה רשימות המוצרים, תיאור המוצרים, מלל המופיע באתר האינטרנט, עיצוב גרפי, צילומי מוצרים, צילומי הפקת סגנון, סרטונים, פרסומים וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו ובפעילותו של האתר (להלן יחד: "זכויות האתר").
23.2.   תמונות המוצרים, צילומי מוצרים וצילומי הפקת סגנון וסרטונים המופיעים באתר הינן רכושה וקניינה הבלעדי של החברה ו/או מי מטעמה (להלן יחד: "תמונות האתר") וחל איסור מוחלט לעשות בהן כל שימוש בין אם מסחרי ובין אם אחר ו/או להעתיקן ו/או להפיצן ו/או לשווקן, בין אם באמצעות אתר החברה ובין אם באמצעות שימוש באתרים אחרים.
23.3.   שמו של האתר ו/או כתובת האתר ו/או הדומיין של האתר, וכן סימן המסחר של החברה, בין אם נרשם ובין אם לא, ו/או כל סימן מסחר אחר שיופיע באתר ו/או שיוחלט על ידי החברה (להלן: "שם האתר" ו"סימן המסחר" בהתאמה) הינם קניינה הבלעדי של החברה ו/או מי מטעמה או שהם מכוח זכות השימוש שהוענקה לחברה מבעלי הזכות הקניינית ואין לעשות בהם שימוש מכל מן וסוג שהוא.
23.4.   הלקוחה מאשרת ומתחייבת כלפי החברה כי לא תעשה שימוש מכל סוג שהוא בזכויות האתר ו/או בתמונות האתר ו/או בשם האתר ו/או בסימן המסחר, בכל אמצעי שהוא, במישרין או בעקיפין באמצעות מי מטעמה.
23.5.   אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, לשנות עיצוב ו/או ממשק ו/או לתרגם מידע כלשהו המוצג באתר ו/או להשתמש בנתונים המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתרי אינטרנט אחרים ו/או במיקום אחר כלשהו ו/או כל שימוש אחר.
23.6.   אין באמור בסעיפים אלו כדי לגרוע מזכויותיה של החברה ו/או מהוראות כל דין ובנוסף להם יחולו ההגבלות ו/או האיסורים הקבועים בדין בקשר עם זכויותיה של החברה בקניינה הרוחני.
24.  איסור עשיית שימוש מסחרי.
24.1.   חל איסור לבצע באתר רכישות סיטונאיות.
24.2.   הלקוחה מתחייבת כי לא תעשה ו/או לא תסייע לעשות כל שימוש מסחרי באתר ו/או בנתונים המופיעים בו ו/או בבסיס הנתונים שבאתר ו/או בזכויות האתר ו/או בתמונות האתר ו/או בשם האתר ו/או בקישור לאתר ו/או בסימן המסחר ו/או ברשימת המוצרים המופיעים בו ו/או בפרטים המתפרסמים בו.
24.3.   הלקוח מתחייבת שלא לאסוף נתונים מהאתר בכל צורה שהיא (למעט על דרך של צפייה רגילה ככל משתמש סביר), לרבות בכל אמצעי טכנולוגי ו/או אלקטרוני ו/או ממחושב ו/או באמצעות תוכנות אוטומטיות. אין להציג את האתר בתוך מסגרת גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו ("קישור עומק") כל שימוש שכזה מהווה הפרה של תנאי השימוש באתר והחברה שומרת לעצמה את הזכות לתבוע פיצויים בגין שימוש שכזה.
25.  שימוש נאות באתר. הלקוחה מתחייבת לעשות באתר שימוש הגון ונאות לשם צפייה אישית באתר ובמוצרים המוצגים בו ו/או לרכישה באתר. כל שימוש אחר באתר מהווה הפרה של תנאי השימוש והחברה תהיה רשאית שלא לאפשר ביצוע רכישה באתר ו/או לתבוע פיצויים בגין שימוש שכזה. בנוסף, ומבלי לגרוע מכלליות האמור: (א) אין לבצע פעולה כלשהי שתייצר ו/או שעלולה ליצור עומס על מערכות ושרתי האתר; (ב) אין לבצע כל פעולה המתערבת ו/או המפריעה ו/או ניסיונות לכך, בדרך הפעולה הרגילה של האתר האינטרנט והרכישה באמצעותו; (ג) אין לעקוף ו/או לנסות לעקוף כל אמצעי טכנולוגי הקיים באתר האינטרנט ו/או במערכות הקשורות אליו אשר תפקידו למנוע אלו מן הפעולות האסורות לפי תקנון זה ו/או על פי כל דין; (ד) אין להזין לאתר האינטרנט כל חומר הפוגע ו/או עשוי לפגוע בזכויות קנייניות וזכויות קניין רוחני של אחרים; כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף מחשב (וירוסים), לרבות תוכנות עוינות, יישומים מזיקים וכדומה; סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים.
 
26.  שינויים באתר.
26.1.   מבלי לגרוע מכלליות האמור בתקנון זה, החברה תהיה רשאית, מעת לעת, לפי שיקול דעתה והחלטתה, לשנות ו/או לבטל ו/או לעדכן את התקנון ו/או הוראות בתקנון ו/או את מדיניות הפרטיות של החברה ו/או תנאי השימוש באתר, לרבות – קביעת דרכי ואמצעי זיהוי נוספים של הלקוחות, תנאים לרכישה באתר, מיקום אספקת המוצרים, אמצעי האספקה, קביעת סכום רכישה, הגבלת כמויות, אמצעי תשלום, תנאי תשלום, דמי ביטול, דמי משלוח, את המבנה או את צורתו של האתר, את השירותים הניתנים באתר וכדומה, וכל זאת מבלי שיהיה עליה למסור הודעה כלשהיא מראש ("השינויים באתר").
26.2.   על הלקוחות מוטלת החובה להתעדכן בשינויים באתר, כפי שיהיו מעת לעת (ככל שיהיו), ולא תהיינה למי מהם טענות ו/או דרישות ו/או תביעות מכל מן וסוג שהוא כלפי החברה ו/או מי מטעמה בכל הקשור עם השינויים באתר ו/או כתוצאה מתקלות אפשריות כתוצאה מהשינויים באתר.
27.  אבטחת מידע.
27.1.   החברה, בין בעצמה ובין באמצעות צדדים שלישיים עמם התקשרה החברה לצורך כך, תנקוט באמצעי הגנה שמטרתם לאבטח את המידע באתר. יחד עם זאת, החברה אינה יכולה להבטיח חסינות מוחלטת מפני ניסיונות ו/או מעשים של פריצה לאתר ו/או למחשבי החברה ו/או למערכות החברה ו/או לחשיפת מידע ו/או לשיבושים והפרעות לפעילות האתר ו/או מחשבי החברה ו/או מערכות החברה.
27.2.   במקרה בו צד שלישי ישבש ו/או יפריע ו/או יחדור ו/או יעשה שימוש לרעה ו/או כל פעולה אחרת שלא כדין, על אף אמצעי הזהירות בהן נקטה החברה ("שימוש שלא כדין") לא תהיינה ללקוחות ו/או מי מטעמן ו/או לצד שלישי כלשהו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל מן וסוג שהוא כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק ו/או פגיעה שעלולה להיגרם ו/או שתיגרם כתוצאה מעשיית שימוש שלא כדין באתר.
27.3.   הלקוחה מתחייבת לא לבצע ולא לסייע לבצע בכל אופן שהוא כל פעולה שמטרתה לחדור שלא כדין למחשבי החברה ו/או לאתר החברה ו/או לסרוק אחר נתיבי גישה ו/או פרצות במערכות הנ"ל ו/או לפצח את מערכות האבטחה או ההצפנה של האתר.
28.  דין ושיפוט.
28.1.   בכל מקרה של מחלוקת בין החברה ומי מלקוחותיה בקשר עם פרשנותו ו/או אכיפתו של תקנון זה ו/או פעולה ו/או סכסוך הנובעים מתקנון זה ו/או משימוש באתר ו/או ביצוע רכישה באתר ("מחלוקת") מוסכם כי יועציה המשפטיים של החברה ישמשו כפוסק מוסכם בין הצדדים ליישוב המחלוקת והצדדים ישתפו פעולה עמם. במקרה בו המחלוקת לא תיושב כאמור, מוסכם כי לבתי המשפט בתל אביב בלבד תהיה נתונה סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית בכל הקשור למחלוקת בין הצדדים.
28.2.   הדין שיחול על השימוש באתר הוא הדין הישראלי בלבד.