Skip to content

Privacy policy

1.     מבוא.
1.1.   תודה שבחרת לבקר ו/או לרכוש באתר האינטרנט המקוון של חברת טרס אופנה בע"מ (להלן: "אנו" או "החברה") בכתובת האתר http://TresTLV.com (להלן: "האתר").
1.2.   מדיניות פרטיות זו מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון האתר ומהווה הסכם מחייב בין החברה ובין הגולשות באתר (להלן תיקרא כל אחת: "גולשת" ויחד: "הגולשות") ולקוחות החברה המבצעות רכישות דרך האתר (להלן תיקרא כל אחת: "לקוחה" ויחד: "הלקוחות").
1.3.   החברה רואה חשיבות בשמירה על פרטיות הגולשות והלקוחות ועושה מאמצים להגן ולשמור כיאות על המידע של הגולשות והלקוחות ועל פרטיותן. מטרת התנאים המפורטים במדיניות פרטיות זו הינה להסביר כיצד משתמשת החברה במידע הנמסר לה על-ידי הגולשות והלקוחות באתר ו/או הנאסף על ידי החברה בעת השימוש באתר על ידי הגולשות והלקוחות ו/או אשר נשמר במאגרי מידע בבעלות החברה.
1.4.   מובהר כי עצם הביקור ו/או שימוש ו/או גלישה ו/או רכישה באתר מהווה הסכמה, הצהרה ואישור של כל הוראות מדיניות פרטיות זו ללא כל סייג. אם גולשת או לקוחה לא מסכימה למדיניות הפרטיות זו, כולה או חלקה, היא לא רשאית לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא ולא תהיה לה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בנושאים המפורטים להלן.
1.5.   כל גולשת ולקוחה מתחייבת לא לבצע כל פעולה שלא על פי דין במערכות המחשוב של החברה. ככל שלחברה עולה חשד של שימוש לרעה במערכות המחשוב שלה, היא תדווח על כך לרשויות הרלוונטיות.
1.6.   מדיניות פרטיות זו מופנה לכל המגדרים באופן שווה, אולם מטעמי נוחות בלבד מנוסחת בלשון נקבה.
 
2.     המידע הנאסף.
2.1.   נתונים אשר עשויים להיאסף לגבי הגולשות והלקוחות על ידי החברה הם כמפורט להלן:
(1) הנתונים הנאספים על אודות הגולשות והלקוחות במהלך גלישתן באתר בלבד, כגון מידע הנוגע למחשב האישי של הגולשת, כתובת ה-IP, המכשיר הנייד, מערכת ההפעלה, תאריך ושעת כניסה לאתר ומיקום גיאוגרפי; (2) הנתונים הנמסרים לבחירת הגולשת ו/או הלקוחה כחלק מתהליך יצירת חשבון אישי באתר או הרשמה לניוזלטר, כגון שם פרטי, שם משפחה, כתובת דוא"ל; (3) נתונים נוספים הנמסרים לבחירת הגולשת ו/או הלקוחה כחלק מתהליך רכישת המוצרים של החברה דרך האתר, כגון מספר טלפון, מספר תעודת זהות, כתובת מגורים, תאריך לידה ופרטים מזהים נוספים העשויים להתבקש על ידי החברה; ו-(4) היסטוריית החיפושים של הגולשות והלקוחות, מידע אודות הרגלי הקניה של הגולשות והלקוחות, היסטוריית קניות, מידע או פרסומות אותן הגולשות והלקוחות קראו, מידע  אודות העמודים אשר הגולשות והלקוחות צפו בהם, ההצעות שהתעניינו בהן וכל מידע דומה אחר, לרבות אך לא רק באמצעות קבצי "עוגיות" (cookies) (להלן יחד: "המידע").
2.2.   המידע יישמר במאגר מידע של החברה כל עוד הוא דרוש למימוש מטרות המאגר או כל עוד החברה רואה לנכון לשמרו על פי שיקול דעתה הבלעדי. החברה תפעל ותנהל את מאגרי המידע שלה בהתאם להוראות הדין.
2.3.   הגולשות והלקוחות מאשרות ונותנות לחברה ו/או למי מטעמה את הסכמתן לאיסוף המידע ושמירתו במאגרי המידע של החברה, לצורך המטרות המנויות במדיניות הפרטיות זו.
2.4.   בנוסף למידע מפורטת בסעיף 2.1 לעיל, בעת ביצוע רכישה דרך האתר, נדרש לספק את פרטי כרטיס האשראי או PAY PAL שלהן (להלן: "פרטי  אמצעי תשלום"), אך העסקה תתבצע באמצעות ספקי שירותים חיצונים של החברה (להלן: "ספקי שירותי תשלום"), אשר יעבדו את התשלומים ויאספו את פרטי התשלום בהתאם ובכפוף למדיניות הפרטיות שלהם. מובהר בזאת כי החברה לא אוספת ולא מאחסנת פרטי אמצעי תשלום של לקוחותיה.
2.5.   בזמן ביצוע רכישה באתר, על הלקוחות לעיין במדיניות הפרטיות של ספק שירותי התשלום אשר מבצע את התשלום לפני מסירת פרטי אמצעי התשלום.
2.6.   מובהר בזאת כי הגולשות והלקוחות אינן חייבות על פי חוק למסור מידע אודותיהן לחברה או את פרטי אמצעי התשלום שלהן לספקי שירותי תשלום, אולם הן לא תוכלנה ליהנות מחלק מהשירותים המוצעים ע"י החברה בלי למסרם.
2.7.   הגולשת והלקוחות מאשרות ומסכימות כי כל מידע ופרטי אמצעי תשלום אשר יימסרו לצורך יצירת חשבון אישי, הרשמה לניוזלטר או רכישה באתר, יימסרו על ידן מתוך הסכמה, בחירה ורצון חופשי מבלי שחלה עליהן חובה חוקית למוסרם. במזן ביצוע רכישה באתר, נדרש לאשר את תקנון האתר, אשר מדיניות פרטיות זו מהווה חלק בלתי נפרד ממנו, וניתן גם לאשר קבלת מידע פרסומי.
 
3.     השימוש במידע.
3.1.   המידע נאסף על ידי החברה למטרות המפורטות להלן: (1) על מנת לפעול ולנהל את הפעילות העסקית של החברה ולאפשר לגולשות ולקוחות להשתמש בשירותים המוצעים באתר;
(2) לצורך יצירת קשר עם הגולשות והלקוחות, שליחתם של תכנים שונים, לרבות הצעות מסחריות ושיווק מידע פרסומי, דיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר, בכפוף להסכמתן של הגולשות והלקוחות ובכפוף לכך שהלקוחות תוכלנה לבקש בכל עת שלא לקבל דברי דואר כאמור; (3) לצורך התאמה אישית של מרכיבים, פרמטרים ונושאים באתר בהתאם לתחומי התעניינות הגולשות והלקוחות וציפיותיהן; (4) על מנת לשפר ולהעשיר את המוצרים והשירותים של החברה וליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות ולציפיות הגולשות והלקוחות וכן לשנות או לבטל שירותים קיימים; (5) לצרף ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לצדדים שלישיים, לרבות, מבלי להגביל, לשותפים עסקיים של החברה; ו-(6) לכל מטרה אחרת הקשורה למכירת המוצרים ומתן השירותים של החברה לגולשות ולקוחות.
3.2.   המידע לא יימסר לידי צדדים שלישיים ללא הסכמתן של הגולשות והלקוחות מראש, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות זו, כפי שתעודכן מפעם לפעם. על אף האמור לעיל, החברה רשאית להעביר לצדדים שלישיים את המידע לגופים ובמקרים המפורטים להלן: (1) לנותני שירותים של החברה, על מנת שהחברה תוכל להעניק לגולשות ולקוחות את השירותים, בהתאם למטרות המפורטות בסעיף ‎3.1 לעיל, לרבות לצדדים שלישיים המספקים לחברה שירותי שיווק, פרסום, דיוור, התאמת מודעות מקוונות וכיוצא באלה, גם אם המידע ישמש את אותם צדדים שלישיים למטרות נלוות שלהם; (2) לשותפיה העסקיים של החברה ו/או לצדדים שלישיים אחרים לצורך שיתופי פעולה עסקיים; (3) במקרה של הפרת תקנון האתר ו/או מדיניות פרטיות זו ע"י גולשות או לקוחות, או ביצוע פעולות בניגוד לדין באמצעות האתר או בקשר איתו, או ניסיון לבצע פעולות כאלה; (4) אם יתקבל בידי החברה צו של רשות מוסמכת המורה לה למסור פרטי גולשת או לקוחה לצד שלישי; (5) במקרה והחברה תסבור כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופה או לרכושה של גולשת או לקוחה או לגופו או לרכושו של אחר; ו-(6) אם מדובר במידע סטטיסטי אודות השימוש באתר, אשר אינו מזהה את הגולשת או הלקוחה באופן אישי.
3.3.   החברה תחייב כל צד שלישי לו היא מוסרת את המידע לא לעשות כל שימוש במידע למעט לשם המטרות המפורטות בסעיף 3.1 לעיל.
3.4.   החברה נעזרת בחברות שונות המספקות לה ניתוחים סטטיסטיים על אודות השימוש באתר, תדירות השימוש בו, מקורות הגישה של הגולשות ולקוחות לאתר וכיוצא בזה. המידע הנאסף הוא סטטיסטי במהותו, הוא איננו מזהה את הגולשת או הלקוחה אישית והוא נועד לצרכי ניתוח, מחקר ובקרה.
3.5.   מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהיה רשאית למסור את המידע לצדדים שלישיים בכל מקרה של מיזוג חברות ו/או העברת או מכירת כל הבעלות או עיקרי מניות החברה או נכסיה לצד שלישי ו/או לחברות שבשליטת החברה ו/או חברות קשורות, ככל שהעברת המידע דרושה לצורך ביצוע עסקיה כאמור, לרבות בכל מקרה של העברת הפעילות ו/או הבעלות באתר.
3.6.   המידע הנמסר לחברה על ידי הגולשות והלקוחות יישמר אך ורק למשך הזמן הנדרש והסביר למטרות שלשמן הוא נאסף, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, ובכל מקרה – כנדרש לפי דין. מובהר כי מידע אנונימי עשוי להישאר על השרתים של החברה והיא תהא רשאית לעשות בו שימוש, בין השאר, למטרות ניתוח וסטטיסטיקה בהווה ובעתיד ללא הגבלת זמן.
 
 
4.     אבטחת מידע.
4.1.   החברה מיישמת מנגנוני הגנה מתקדמים על מנת לאבטח את המידע המצוי במערכות הממוחשבות שלה. יודגש כי חדירה למערכות המחשוב של החברה מהווה עבירה פלילית לפי חוקי מדינת ישראל, אשר עונשה עד חמש שנות מאסר. יחד עם זאת, אין באפשרות החברה להבטיח כי מערכותיה, שירותיה והאתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן על ידה, ובמקרה בו יעלה בידי צד שלישי לשבש ו/או להפריע ו/או לחדור ו/או לעשות שימוש לרעה ו/או לעשות כל פעולה אחרת שלא כדין, על אף אמצעי הזהירות בהן נקטה החברה, החברה ו/או מי מטעמה ו/או צד שלישי עמו התקשרה החברה, לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא העלולים להיגרם לגולשת או לקוחה. בכל מקרה כאמור, לגולשת ו/או הלקוחה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל מן וסוג שהוא כלפי החברה ו/או מי מטעמה ו/או צד שלישי עמו התקשרה החברה בגין כל נזק ו/או פגיעה שעלולה להיגרם ו/או שתיגרם עקב חדירה למידע המוחזק בידיה.
4.2.   מובהר בזאת כי החברה לא תישא בכל אחריות אם נעשה שימוש בשם המשתמש והסיסמה של מי שיצרה חשבון אישי באתר על ידי מי שאינו מורשה לכך ויש לשמור מידע זה באופן מאובטח. על מנת לשמור על רמת אבטחה מרבית, מומלץ לשנות את הסיסמה מעת לעת.
 
5.     אתרים אחרים. האתר עשוי לכלול קישורים לעמודים, לאפליקציות ולאתרים שונים ברשת האינטרנט אשר אינם מנוהלים ו/או מופעלים על ידי החברה ו/או על ידי מי מטעמה. החברה אינה שולטת ו/או מפקחת על עמודים, אפליקציות ואתרים כאמור, והעובדה שהחברה מקשרת לתכנים אלה אינה מעידה על הסכמתה לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם או לחוקיותם. השימוש בעמודים, אפליקציות ואתרים אלו כפוף לתנאי הפרטיות המופיעים בהם, ולא למדיניות פרטיות זו.
 
6.     שימוש ב"עוגיות" (cookies).
6.1.   ייתכן שהאתר ישתמש בקבצי "עוגיות" (,(cookies פיקסלים (pixels) ו/או משואות דיגיטליות  (beacons) )להלן יחד: "כלי איסוף מידע") למטרות אחסון מידע באופן מקומי על מכשיריהן של גולשות ולקוחות או בשרתים מרוחקים בקשר לשימוש באתר, הכל על מנת להפוך את חווית הגלישה באתר לפשוטה, רלוונטית ונוחה יותר, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים על אודות השימוש באתר, כדי להתאים את האתר או התכנים בו להעדפותיהן האישיות של הגולשות ו/או הלקוחות ולצרכי אבטחת מידע.
6.2.   למטרות הבהרה, "עוגיות" הן קבצי טקסט שהדפדפן יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מן ה-"עוגיות" יפקעו כאשר הדפדפן ייסגר וחלק יישמר על גבי הכונן הקשיח במחשב. "עוגיות" מכילות מידע מגוון, כדוגמת מידע על הדפים שבהם הגולשת או לקוחה ביקרה, משך זמן השהיה באתר, מידע מהיכן הגולשת או הלקוחה הגיעה אל האתר, מדורים ומידע שהיא מבקשת לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. "עוגיות" משמשות גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטי הגולשת או לקוחה בכל פעם שהיא מבקרת מחדש באתר. המידע ב-"עוגיות" מוצפן, והחברה נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שמחשבי החברה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהן.
6.3.   החברה עשוייה להתיר לצדדים שלישיים לנהל את מערך הפרסומות באתר. יתכן שהמודעות אשר יוצגו בעת הביקור באתר מקורן במחשביהם של אותם צדדים שלישיים. כדי לנהל את הפרסומות, צדדים שלישיים אלה יהיו רשאים להציב קבצי "עוגיות" במחשבי הגולשות. השימוש שצדדים שלישיים אלה עושים ב-"עוגיות" כפוף למדיניות הפרטיות שלהם ולא למדיניות פרטיות זו.
6.4.   אם הגולשת או הלקוחה אינה מעוניינת לקבל "עוגיות", ניתן להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלה. לשם כך החברה ממליצה להיוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. יש לזכור עם זאת, שנטרול ה-"עוגיות" עלול לגרום לכך שהגולשת או לקוחה לא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים.
 
7.     זכויות הגולשות ולקוחות.
7.1  זכות העין וגישה למידע.
על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "החוק"), כל אדם זכאי לעיין במידע אודותיו המוחזק ונשמר במאגר מידע. על כן, החברה תאפשר לכל גולשת ולקוחה שהמידע אודותיה נשמר, לבקש לעיין במידע זה. גולשת או לקוחה המעוניינת בעיון במידע כאמור, תפנה לחברה בכתב בדרכים הקבועות בתקנות הגנת הפרטיות (תנאים לעיון במידע וסדרי הדין בערעור על סירוב לבקשת עיון), התשמ"א-1981 (להלן: "התקנות"), באמצעות פנייה לשירות הלקוחות של החברה בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן: טלפון: 073-7437277, כתובת דו"אל: customercare@trestlv.com, כתובת דואר: רחוב אחד העם 58, תל אביב,  באמצעות שליחת הודעת WhatsApp למספר: 073-7437277, או באמצעות טופס יצירת קשר באתר.
 
7.2  זכות לתיקון ומחיקת המידע.
                 א.       גולשת או לקוחה שעיינה במידע אודותיה כאמור לעיל ומצאה שהמידע אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאית על פי החוק לבקש לתקן או למחוק את המידע באמצעות פנייה לחברה בדרכים הקבועות בתקנות, וכן באמצעות פנייה בכתב לשירות הלקוחות של החברה בהתאם לדרכי ההתקשרות כמפורט בסעיף 7.1 לעיל, או באמצעות טופס יצירת קשר באתר. מובהר בזאת כי אין בפנייה כאמור כדי לחייב את החברה לתקן או למחוק את המידע בהתאם לבקשה.
                 ב.       בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אל הגולשת או הלקוחה, בהתבסס על השתייכותה לקבוצה שנקבעה על פי איפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר (להלן: "פניה בהצעה מסחרית"), אז ניתן על-פי החוק לדרוש בכתב את מחיקת המידע  ממאגר המידע. החברה תמחק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות בהצעות מסחריות כאמור לעיל. מידע הדרוש לחברה לשם ניהול עסקיה, לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שלקוחה ביצעה באתר, יוסיף להישמר במאגרי החברה על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות בהצעות מסחריות אל הלקוחה.
 
7.3  שאלות.לפנייה לגבי שאלות כלשהן בנוגע למדיניות פרטיות זו ניתן לפנות לחברה בהתאם לדרכי ההתקשרות כמפורט בסעיף 7.1 לעיל, או באמצעות טופס יצירת קשר באתר.
 
8.     שינויים במדיניות הפרטיות.
8.1.   החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות, בין השאר עקב שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטוריים. אם יבוצעו במדיניות הפרטיות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע שהגולשת מסרה, יעודכנו סעיפי מדיניות הפרטיות זו בהתאם.
8.2.    תוקפו של שינוי כאמור יחל מרגע פרסומו באתר. מחובתן של הגולשות ולקוחות להתעדכן במדיניות הפרטיות מעת לעת. נוסח מדיניות הפרטיות כפי שהוא מפורסם באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת.
 
9.     מידע פרסומי.
9.1.   הגולשות והלקוחות מצהירות ומאשרות כי בכפוף להסכמתן החברה ו/או מי מטעמה ו/או השותפים העסקיים של החברה יהיו רשאים לשגר להן "דבר פרסומת", כהגדרתו בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982 (להלן: "חוק התקשורת"),  ו/או חומר פרסומי ו/או שיווקי של החברה ו/או של השותפים העסקיים של  החברה, באמצעות הודעה אלקטרונית, הודעת מסר קצר, או בכל אמצעי התקשרות אחר, כפי שמסרו לחברה במסגרת מילוי ומסירת הפרטים האישיים (להלן: "מידע פרסומי"). מובהר בזאת כי תכני הדיוור עשויים לכלל דברי פרסומת, פרסומים אשר נלווים לתוכן חדשותי או אף תכנים נעדרי כל תוכן חדשותי.
9.2.   הגולשת או הלקוחה מצהירה ומאשרת כי החברה ו/או מי מטעמה ו/או השותפים העסקיים של החברה עשויים לשלוח לה דיוור בכל הדרכים המנויות בחוק, לרבות מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית או הודעת מסר קצר או בכל דרך עתידית רלוונטית. מובהר בזאת כי על מנת לשלוח לגולשת או ללקוחה את התכנים המתאימים לה ביותר או לאפשר אפיון מיטבי של סוגי המוצרים והשירותים המתאימים לה, עשוי לעשות שימוש במידע על אודות הגולשת או לקוחה כאמור לעיל.
 
 
 
 
9.3.   גולשת או לקוחה אשר מעוניינת בקבלת מידע פרסומי נדרשת לאשר ולסמן במקום המיועד לכך כי היא מאשרת לקבל מידע פרסומי, ויראו בסימון כאמור כמתן הסכמה בכתב לקבל את המידע הפרסומי. החברה עשויה לשלוח לגולשות ולקוחות מידע פרסומי גם אם לא ניתנה הסכמה נפרדת בכתב, וזאת ככל שהדבר מותר לפי כל דין, ובפרט לפי הוראות סעיף 30א(ג) לחוק התקשורת. הגולשת או הלקוחה תהיה רשאית להודיע בכל עת על רצונה שלא לקבל עוד מידע פרסומי וזאת באמצעות מתן הודעה בכתב לחברה ו/או בדרך שבה נמסר לה המידע הפרסומי, לפי בחירתה. עם זאת, התנתקות משירותי הדיוור או מפעולות דיוור ישיר לא תמחק את המידע שנאסף אודות גולשות ולקוחות ממאגרי המידע של החברה, והחברה תהיה רשאית להמשיך להשתמש במידע כאמור בהתאם למטרות המנויות במדיניות פרטיות זו.
 
10.  שונות.
10.1.  החברה רשאית להמחות ו/או להעביר ו/או להסב את זכויותיה לפי מדיניות פרטיות זו, או חלק מהן, לכל תאגיד או גוף צד שלישי לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך להודיע על כך מראש.
10.2.  על מדיניות פרטיות זו יחולו דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע למדיניות פרטיות זו הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב-יפו.
10.3.  אם תנאי מתנאי מדיניות פרטיות זו ימצא בלתי חוקי, בטל או בלתי אכיף מכל סיבה, תנאי זה יימחק ומחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות יתר תנאי מדיניות פרטיות זו.